Privacy Beleid tasfilms

 

Vanaf 25 mei 2018 moeten bedrijven voldoen aan de regels die vastgelegd zijn in de AVG/GDPR met betrekking tot de bewaring en bescherming van gegevens. Op deze pagina lees je hoe tasfilms met deze gegevens omgaat.
tasfilms, staat als eenmanszaak ingeschreven bij de KvK onder nummer 65826167.

Contactgegevens:
Website: www.tasfilms.nl
Adres: Van der Duynstraat 143, 2515NJ Den Haag
Email: info@tasfilms.nl
Telefoonnummer: 06 246 521 61
Contact persoon: Francis Camstra

Welke gegevens slaan we op?
tasfilms slaat de volgende gegevens op:

 • Voor- en achternaam,
 • Bedrijfsnaam,
 • Bedrijfsadres,
 • Bedrijfswebsite,
 • Telefoonnummers (mobiel en vaste lijn),
 • Email adressen,
 • Onze communicatie via email en
 • De data van ons laatste contact.

Gegevens van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tasfilms.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe komen we aan de gegevens?
De gegevens vinden we:

 • op de website van het betreffende bedrijf en/of
 • het openbare LinkedIn profiel van de betreffende persoon en/of
 • door de gegevens direct te vragen aan de betreffende contactpersoon of zijn/haar bedrijf.

tasfilms vraagt, krijgt, of koopt geen lijsten met (contact)gegevens op bij andere partijen. Alle gegevens die we van je hebben zijn al openbaar gemaakt door jouw bedrijf of door jou, of ik heb ze direct van jouw bedrijf of jou persoonlijk verkregen.

Met welk doel slaan we de gegevens op?
We slaan de gegevens op om:

 • Je voorbeelden van ons werk te kunnen laten zien,
 • Jouw opdrachten te kunnen uitvoeren,
 • Het afhandelen van een betaling,
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dat nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
 • Je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten,
 • tasfilms verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
tasfilms neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van tasfilms) tussen zit.

Waar slaan we de gegevens op?
De gegevens worden opgeslagen in onze email en in HubSpot. Deze programma’s zijn beschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord en ons netwerk wordt beschermd door een firewall. Met HubSpot hebben we een verwerkersovereenkomst, die je hier kunt bekijken: https://legal.hubspot.com/dpa. Daarnaast bewaren we de gegevens in een Excel sheet op 1 PC. De Excel sheet en de gegevens daarin sturen we nooit aan andere partijen.

De gegevens die je invoert als je gebruik maakt van het contactformulier op de website van tasfilms, worden direct naar het emailadres van tasfilms gestuurd en niet op de website opgeslagen. Door gebruik te maken van het contactformulier, geef je aan dat wij de gegevens mogen gebruiken voor de doelstellingen die we hierboven heb aangegeven.

Google Analytics cookies
tasfilms maakt op haar website gebruik van Google Analytics. Daarmee vergaren we anonieme informatie over bijvoorbeeld welke pagina’s op de website op welk moment worden bezocht en hoe mensen op de website terecht zijn gekomen. Met Google Analytics hebben we een bewerkersovereenkomst, die je hier kunt bekijken: Google Analytics bewerkersovereenkomst. We hebben de Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens gevolgd. Dat betekent dat we in Google Analytics de optie “gegevens delen” uit hebben gezet en het laatste octet van het IP-adres hebben gemaskeerd. tasfilms maakt geen gebruik van andere diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Delen van persoonsgegevens met derden
tasfilms verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor hierboven genoemde doelen, de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. tasfilms blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang slaan we de gegevens op?
tasfilms bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen die de belastingdienst aan ons opleggen. Ik schoon de door mij vergaarde gegevens regelmatig op. Gegevens van partijen met wie tasfilms geen contact meer heeft worden na 2 jaar verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door tasfilms en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tasfilms.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. tasfilms wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
tasfilms neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Francis via info@tasfilms.nl